เงื่อนไขการเช่าชุดสูท

เงื่อนไขการเช่าชุดสูท

ทางร้านจะคิดค่าปรับกรณีใดบ้าง

1. ชุดหรืออุปกรณ์สูญหาย (ปรับ 100%)

กรณีชุดที่เช่าสูญหาย ทางร้านจะคิดค่าปรับจากเงินประกัน 100% กรณีที่ชุดมีมูลค่าสูงกว่าเงินประกัน ทางร้านจะใช้วิธีการตกลงกับลูกค้าเป็นกรณีๆไป โดยอาศัยหลักความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่

2. ชุดเลอะไม่สามารถทำความสะอาดได้ (ปรับ 100%)

กรณีที่ชุดเลอะไม่สามารถทำความสะอาดได้ ซึ่งเป็นเหตุให้ทางร้านไม่สามารถนำชุดดังกล่างมาให้บริการได้อีก ทางร้านจะคิดค่าปรับจากเงินประกัน 100%

3. ชุดชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้ (ปรับ 100%)

กรณีที่ชุดชำรุด โดยไม่สามารถซ่อมแซมได้ ซึ่งเป็นเหตุให้ทางร้านไม่สามารถนำชุดดังกล่างมาให้บริการได้อีก ทางร้านจะคิดค่าปรับจากเงินประกัน 100%

4. ชุดชำรุด แต่ซ่อมแซมได้ (ปรับตามจริง)

กรณีที่ชุดรำรุด แต่สามารถซ่อมแซมได้ ทางร้านจะปรับจากเงินประกันตามค่าใช้จ่ายจริง เช่น กระดุมหลุดหาย ทางร้าน (อาจจะ) คิอค่าปรับ 100 บาท

5. คืนชุดล่าช้า (ปรับวันละไม่เกิน 100 บาท)

กรณีที่คือชุดล่าช้า ถือเป็นการขยายระยะเวลาเช่า ซึ่งลูกค้าต้องชำระค่าขยายระยะเวลาเพิ่มจากค่าเช่าวันละ 100 บาท ทางร้านไม่ถือว่าการขยายระยะเวลาดังกล่างเป็นค่าปรับจากเงินประกัน

*กรณีทางร้านปรับเงินประกัน 100% ถือเป็นการขายขาดชุดให้แก่ลูกค้าเป็นเจ้าของ ไม่รวมถึงอุปกรณ์การแต่งกายเพิ่มเติมที่ลูกค้าต้องคืนให้แก่ทางร้าน